INTERNATIONAAL RECHT & MENSENRECHTEN

Mensenrechten komen steeds meer in de belangstelling, in Nederland en in de wereld om ons heen. Op zichzelf is dit een goede zaak.

Maar deze toenemende aandacht heeft wel een zorgelijke achtergrond. Het aantal landen waar de mensenrechten systematisch en op ernstige wijze worden geschonden, is verontrustend groot.

De sectie Internationaal recht & mensenrechten van BFKW zet zich in voor de mensenrechtensituatie in Nederland, in andere landen en in de internationale gemeenschap.

De strijd tegen het terrorisme, de aanval op Irak, en steeds verder toenemende globalisering onderstrepen het belang van internationaal recht en mensenrechten wereldwijd. Ook binnen Nederland zijn deze rechtsgebieden steeds belangrijker geworden.

Vluchtelingen komen naar Nederland en hebben op grond van internationale verdragen recht op bescherming. Verschillende internationale organisaties zijn in Nederland gevestigd, zoals het Internationaal Gerechtshof, het Joegoslavië Tribunaal, en sinds kort ook het Internationaal Strafhof.

Deze organisaties halen het internationaal recht Nederland binnen.

Onderdelen van het internationaal recht die door de sectie Internationaal recht & mensenrechten worden behandeld zijn: de fundamentele vrijheden van individuen, het internationaal strafrecht, en het internationaal humanitair recht (oorlogsrecht).

Dit betekent dat de advocaten van de sectie Internationaal recht & mensenrechten in tal van nationale en internationale procedures optreden.

Hieronder vallen zowel procedures voor de Nederlandse (civiele en straf-) rechter, als procedures voor internationale hoven en tribunalen zoals het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, het Afrikaanse Hof voor de Rechten van de Mens en Volken, en het Special Court for Sierra Leone.

FUNDAMENTELE VRIJHEDEN

Ieder mens heeft fundamentele rechten die voor hem van grote waarde zijn en waaraan hij een groot belang hecht.

De sectie Internationaal recht & mensenrechten richt zich op zaken waarin de rechten van individuen en van groepen, en het zelfbeschikkingsrecht van volken centraal staan, zonder discriminatie op grond van ras, geslacht of geloof.

De nationale staat speelt daarbij steeds weer een fundamentele rol: als schepper en als schender van mensenrechten. Veel staten kennen een totalitair of dictatoriaal regime.

Dat betekent onder andere dat burgers van die staten weinig vrijheid hebben. Ze mogen zich niet vrij bewegen, zijn niet in staat hun godsdienst of levensovertuiging vrij te belijden en kunnen hun mening niet vrij uiten.

Bovendien hoort in een aantal gevallen het gevangenzetten van politieke tegenstanders of minderheden tot de dagelijkse praktijk. Het martelen, vermoorden of doen verdwijnen van tegenstanders is evenmin een uitzondering.

Een voorbeeld van een zaak waar fundamentele vrijheden centraal staan is de procedure voor de Afrikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens en Volken waarin Liesbeth Zegveld optreedt namens elf politieke gevangenen in Eritrea tegen de staat Eritrea.

Een ander voorbeeld is de aangifte die Britta Böhler en Liesbeth Zegveld hebben ingediend tegen Zorreguieta namens de Argentijnse nabestaanden van de slachtoffers van het dictatoriale regime in Argentinië tussen 1976 en 1983.

OORLOG & VREDE

De (burger)oorlogen in het voormalig Joegoslavië, Turkije, Irak, en Sierra Leone confronteren ons keer op keer met de wreedheid van het verschijnsel oorlog en met het menselijk leed, de dood en verwoesting die er noodzakelijkerwijs aan zijn verbonden.

Daarbij komt steeds weer de vraag naar voren of aan het optreden van oorlogvoerenden geen grenzen zijn gesteld. Die grenzen zijn er inderdaad. Ze worden gevormd door het internationaal humanitair recht, ook wel genoemd het oorlogsrecht.

Dit recht beoogt het leed van de oorlog te verzachten. Liesbeth Zegveld heeft bijzondere expertise op dit terrein en heeft verschillende boeken geschreven over dit onderwerp. In procedures tegen de Nederlandse staat en tegen de Verenigde Naties staat zij, samen met Britta Böhler, André Nollkaemper en Laura Janssen, de nabestaanden van de slachtoffers van Srebrenica bij.

Ook treedt zij op namens slachtoffers van de Amerikaanse bezetting in Irak.

De vervolging van oorlogsmisdadigers wereldwijd heeft geleid tot de instelling van inmiddels een flink aantal internationale straftribunalen.

Verschillende staten, waaronder Nederland, heeft bovendien recent zijn wetgeving aangepast waardoor de mogelijkheid is ontstaan ook op nationaal niveau oorlogsmisdadigers te berechten.

Advocaten van de sectie Internationaal recht & mensenrechten behartigen zowel op internationaal als op nationaal niveau de belangen van verdachten van oorlogsmisdrijven. Op internationaal niveau treden Michiel Pestman, Victor Koppe, Liesbeth Zegveld en André Nollkaemper op als de advocaten van een verdachte bij het Special Court for Sierra Leone in Freetown (Sierra Leone).

In de toekomst zullen de advocaten van de sectie Internationaal recht & mensenrechten ook verdachten voor het Internationaal Strafhof in Den Haag bij staan.