STRAFRECHT

Eén van de drie rechtsgebieden waarop BFKW zich begeeft is het strafrecht. Alle onderdelen van het strafrecht worden door de sectie strafrecht behandeld. Van relatief eenvoudige verkeersstrafzaken tot uiterst gecompliceerde fraudezaken en uitleveringsprocedures.

Iedereen heeft recht op een eerlijk proces en niemand kan worden gedwongen mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Een ieder is namelijk onschuldig totdat een onafhankelijke rechter oordeelt dat hij schuldig is.

Bij de behandeling van strafzaken staan de belangen en rechten van de verdachte dan ook voorop. Wanneer iemand wordt verdacht van strafbare feiten in Nederland of daarbuiten krijgt hij veelal het volle gewicht van politie en justitie over zich heen. Zonder alerte en deskundige rechtsbijstand kan zo iemand onder een dergelijke druk bezwijken waardoor al snel diens recht op een eerlijk proces in gevaar komt.

Naast het grote aantal “gewone” strafzaken dat BFKW behandelt, staat dit kantoor ook bekend om de behandeling van de zaken die veel commotie en publiciteit opleveren.

In deze vaak controversiële zaken kan het recht op een eerlijk proces onder nog meer druk komen te staan en dan moeten vaak alle zeilen worden bijgezet om de verdediging optimaal te voeren. Maar ongeacht het soort strafzaak voeren wij de verdediging steeds op het scherpst van de snede met grote inzet en deskundigheid.

De sectie strafrecht van BFKW met 12 advocaten richt zich in de kern op de volgende drie onderdelen van het strafrecht:

STRAFRECHT INCLUSIEF CASSATIE

Hieronder vallen in beginsel de meeste strafzaken. Het gaat allereerst om mensen die worden verdacht van strafbare feiten die zijn opgesomd in het Wetboek van Strafrecht.

Dat kan variëren van geweldsdelicten zoals moord en doodslag tot vermogensdelicten zoals diefstal met geweld en van bijvoorbeeld misdrijven gepleegd ‘met een terroristisch oogmerk’ tot en met zedenmisdrijven. Alle advocaten binnen de strafrechtsectie zijn zonder meer gekwalificeerd om deze zaken te behandelen omdat dit de kern van het strafrecht vormt.

Naast het wetboek van strafrecht kent Nederland ook een aantal bijzondere wetten die bepaalde gedragingen strafbaar stellen.

De meest voorkomende misdrijven op dit gebied zijn overtredingen van de Opiumwet, de Wet Wapens en Munitie en de Wegenverkeerswet.

Het gaat hier om drugszaken, verboden wapenbezit en zaken zoals rijden onder invloed of dood door schuld in het verkeer. Ook voor de zaken op dit gebied geldt dat in beginsel alle advocaten in de strafrechtsectie de vereiste expertise hebben om deze zaken te behandelen.

Chrisje Zuur en Willem Jebbink richten zich in het bijzonder op deze zaken. Een belangrijke expertise binnen BFKW vormt de cassatieprocedure. De Hoge Raad beoordeelt de vraag of bij de behandeling van een strafzaak door de strafrechter het recht is geschonden of dat er vormen zijn verzuimd.

Dit is een procedure die uitsluitend schriftelijk plaatsvindt en in Nederland slechts door een beperkt aantal strafrechtadvocaten wordt beheerst. Stijn Franken is de cassatiespecialist van kantoor en doet niet alleen de cassaties in alle strafzaken binnen BFKW, maar ook de cassaties van vele strafrechtadvocaten in heel Nederland.

INTERNATIONAAL STRAFRECHT

Het internationaal strafrecht is een zeer specialistisch terrein binnen het strafrecht. BFKW is één van de zeer weinige kantoren binnen Nederland die alle terreinen op dit vlak niet alleen beheerst maar daarop ook toonaangevend is.

Zo zijn bijvoorbeeld alle uitleveringszaken van de laatste acht jaar waarin politieke overwegingen een belangrijke rol speelden door BFKW behandeld.

Ook de ‘gewone’ uitleveringszaken worden door BFKW gedaan. Met de invoering van het Europees Arrestatiebevel in 2004 zal dit onderdeel van het strafrecht steeds belangrijker worden. Het uitleveringsrecht is dan ook een belangrijk specialisme binnen BFKW.

Daarnaast richt BFKW zich ook op strafrechtelijke procedures bij internationale tribunalen zoals bijvoorbeeld het Special Court for Sierra Leone. Vanzelfsprekend zal BFKW zich in de nabije toekomst ook gaan richten op zaken die zullen worden aangebracht bij het Internationale Strafhof in Den Haag.

Zie over dit onderdeel van het strafrecht verder bij de sectie internationaal recht & mensenrechten. De specialisten op het gebied van het internationaal strafrecht zijn Britta Böhler, Victor Koppe, Michiel Pestman, Liesbeth Zegveld en Maxim Ferschtman.

Tenslotte procedeert BFKW ook in strafzaken bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Wanneer bijvoorbeeld het recht op een eerlijk proces dat is neergelegd in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) is geschonden of wanneer een verdachte onmenselijk of vernederend is behandeld waardoor hij een met artikel 3 EVRM strijdige behandeling heeft ondergaan, kan een persoon wanneer hij in Nederland is uitgeprocedeerd een klacht indienen bij het Hof in Straatsburg. Stijn Franken en Maxim Ferschtman zijn beiden specialisten op dit gebied.

FINANCIEEL STRAFRECHT & (FISCALE) FRAUDE

Dit onderdeel van het strafrecht is evenzeer een zeer specialistisch terrein dat ziet op een breed scala van strafbare gedragingen die door het openbaar ministerie vaak als ‘witteboordencriminaliteit’ worden omschreven.

Overtreding van de financiële toezichtwetgeving zoals bijvoorbeeld de Wet toezicht kredietwezen of de Wet toezicht effectenverkeer valt hieronder, maar ook de strafbaarstelling van het gebruik van voorwetenschap.

Ook overtreding van belastingwetgeving is een veel voorkomende vergrijp dat met grote inspanning wordt vervolgd door de FIOD-ECD.

Gemakshalve wordt valsheid in geschrift tot dit onderdeel van het strafrecht gerekend, omdat dit delict veelal een onderdeel vormt van de verdenking die de opsporingsdienst FIOD-ECD formuleert.

Daarnaast is ook de zeer ingrijpende wetgeving op het gebied van de ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel een onderdeel waarop binnen BFKW veel expertise is. Datzelfde geldt voor het misdrijf van witwassen van door misdrijf afkomstige gelden.

De belangen van verdachten kunnen in dit soort zaken gemakkelijk onder zware druk komen te staan en juist in dit soort zaken kunnen de rechten van een verdachte op een eerlijk proces in de knel komen.

Goede en deskundige rechtsbijstand is onontbeerlijk om de rechten van verdachten op een eerlijk proces te waarborgen. Victor Koppe en Stijn Franken hebben beiden grote expertise op dit specialistische terrein.